Velkoobchod

Obchodné podmienky

1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok prostredníctvom webu: www.podlozkapodstolicku.sk, emailu, alebo telefónu. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje prijatie objednávky od kupujúceho. Pri objednávke predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku a predpokladaný termín doručenia. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČ predávajúceho (vyberá kupujúci z ponuky elektronického obchodu pri objednaní tovaru)

kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČ a DIČ kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť; telefón a e-mail kupujúceho.

množstvo požadovaných kusov produktov

vybraný spôsob platby

adresu pre dodanie tovaru

Overenie objednávky

Na základe objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, množstvo produktov a predpokladanú cenu, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú.

Platobné podmienky

Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je ustanovené inak, odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, alebo daňový doklad ktorý zašle spolu s tovarom. V prípade omeškania úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Tovar zostavá vlastníctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru.

Dodanie tovaru

Dodacia lehota je 1-3 dni pri tovare na sklade, pri tovare na objednávku je dodacia lehota spravidla 3-14 dní.

V každom potvrdení záväznej objednávky sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu oznámi dátum doručenia zásielky.

Dopravné

V snahe o maximálne zefektívnenie dopravných nákladov a snahe o znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie, firma Borovi garantuje dopravu zadarmo na všetky objednávky pre veľkoodberatelov v hodnote 180 € s DPH.

Pri objednávkach, ktoré nedosahujú túto hodnotu, sa bude pri fakturácii za tovar účtovať poplatok za dopravné a balné do 10kg vo výške 7 € s DPH, nad 10kg vo výške 9 € s DPH

Storno poplatky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku pokiaľ predávajúci nie je schopný objednaný tovar dodať najneskôr do 14 pracovných dní od predpokladaného termínu dodania. Ako zákazník máte právo do 7 dní nepoužitý tovar vrátane daňového dokladu vrátiť predávajúcemu na vlastné náklady. Toto právo sa vzťahuje iba na fyzické osoby , nie na firmy s IČO-m. Predávajúci uhradí kupujúcemu celú čiastku do 14 dní od doručenia tovaru na adresu predávajúceho.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Tovar sa už nevyrába , nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o náhrade za pôvodný tovar. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).

Zodpovednosť za vady a reklamácie

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho užívaním. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu. Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je odberateľ povinný reklamovať u odberateľa písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá. V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.

Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.